Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Dąbrowa

Kolorowy pasek

Projekt decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych z dnia 23 lipca 2007 roku (rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Dąbrowie)

                                                                                               Dąbrowa, dnia 23 lipca 2007r.

 

                                                                                               /PROJEKT/

RS 7610/4/2007

 

 

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

 

            Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r Nr 98, poz.1071 z późn. zm.) oraz art.46a ust.7 pkt.4 w związku z art.46 ust.1 i art.56 ust.1,2,3,7 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 129, poz.902) po rozpatrzeniu wniosku Pracowni Inżynierii Ochrony Środowiska dr Kazimierz Stefanowski, ul. Bratkowa 33, 85-361 Bydgoszcz i po dokonaniu analizy warunków wynikających z przepisów odrębnych oraz stanu faktycznego i prawnego

 

orzekam:

 

ustalić środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego                   na rozbudowie i modernizacji  oczyszczalni ścieków ARBF typ  FLYGT  -150 m3 + 400 m3 miejscowości  Dąbrowa,  gm. Dąbrowa na działce nr 86/7.

 

1.    Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

 

Projektowana oczyszczalnia ścieków położona będzie w regionie wodnym Warty w zlewni Rzeki Noteć. Lokalizacja projektowanej oczyszczalni na działce nr 86/7 na gruntach wsi Dąbrowa jest zgodna z ustaleniami koncepcji programowo – przestrzennej zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbrowa.

 

2.    Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

 

-  Projektowana rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków ARBF typ. FLYGT 150 m3

   + 400 m3   przyczyni się do poprawy stanu czystości gleby i wód gruntowych na obszarze

    gminy, w wyniku likwidacji nieszczelnych szamb.

-  Projektowana rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w czasie jej budowy nie

    spowoduje zanieczyszczenia wód gruntowych wykorzystywanych do celów bytowo –

    gospodarczych w najbliższych ujęciach.

- W czasie eksploatacji oczyszczalnia nie będzie stanowić zagrożenia dla gleby i wód

   gruntowych, pod warunkiem szczelnego wykonania urządzeń technologicznych ich

   użytkowania zgodnego z instrukcją eksploatacji.

- W obrębie działki budowlanej wystąpią trwałe przekształcenia powierzchni terenu w wyniku

   niezbędnej makroniwelacji wokół obiektów technologicznych.

 

3.    Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

 

a) Projekt przedsięwzięcia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27.04.2001r Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r Nr 129, poz.902), ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2005r Nr 113, poz.954 z późn. zm.) i ustawy z dnia 18 lipca 2001r Prawo wodne (Dz. U. z 2005r Nr 239, poz.2019 z późn. zm.) i ustaleniami Raportu oddziaływania na środowisko.

4.     Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu                do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

 

Należy mieć świadomość, że rozproszone wcześniej źródła ścieków poprzez system kanalizacji sprowadzone zostaną w jedno miejsce i punktowo trafiać będą do odbiornika. Zatem wszelkie awarie techniczne powodujące zniszczenie osadu czynnego, skutkować mogą poważnym zanieczyszczeniem odbiornika surowymi ściekami. Awarią, przed którą oczyszczalnia z osadem czynnym nie będzie zabezpieczona jest chemiczne zatrucie osadu czynnego substancjami trującymi, mogącymi dopłynąć w ściekach z terenu wsi (np. pestycydy, substancje ropopochodne). Na czas usunięcia zniszczonego osadu z reaktorów zaistnieć może potrzeba retencjonowania ścieków w kanalizacji i ich wywóz beczkowozami do sąsiedniej oczyszczalni, aby nie dopuścić do zrzutu surowych ścieków do odbiornika, jedynie po mechanicznym oczyszczeniu na kracie. Stan taki trwać będzie przez okres potrzebny na usunięcie zatrutego osadu z reaktorów i odtworzenie procesu biologicznego oczyszczania ścieków. Zasady postępowania w takim przypadku powinny  znaleźć się w instrukcji eksploatacji oczyszczalni.  

 

5.     Wymogi w zakresie transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu                   do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

 

- nie dotyczy

 

6.     Wymogi w sprawie stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

 

- nie dotyczy

 

7.     Obowiązki nałożone na wnioskodawcę.

 

Na wnioskodawcę nakłada się obowiązek monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia                   na środowisko w niżej podanym zakresie:

- Należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych oraz na szczególne korzystanie z wód – wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi na podstawie art.122 ust.1 pkt.1 i art.37 pkt.2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz.1229 z 2001r         z późń. zmianami).

- Na etapie postępowania wodnoprawnego warunki odprowadzania ścieków muszą zostać

uzgodnione z Gminna Spółką Wodną w Dąbrowie oraz Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej Inspektorat w Bydgoszczy.

- Odprowadzanie ścieków należy opomiarować.  

- Właściciel lub użytkownik oczyszczalni przedłoży Staroście Mogileńskiemu wniosek

   o uzyskanie decyzji w zakresie gospodarki wytwarzanymi odpadami.

- Odpady należy zagospodarować w sposób bezpieczny dla środowiska.

- Realizacja przedsięwzięcia nie powoduje konieczności utworzenia obszaru ograniczonego

   użytkowania poza terenem prowadzonej działalności.

- Zaprojektować należy: szczelne nawierzchnie dróg, parkingów oraz odprowadzenie wód jak

   również izolacyjny pas zieleni wysokiej i niskiej.

- W projekcie budowlanym inwestor winien określić sposób zagospodarowania mas ziemnych

   usuwanych lub przemieszczanych w związku z realizacją inwestycji, spełniających standardy

   jakości gleby i ziemi, o których mowa w dziale IV ustawy z dnia 27.04.2001r Prawo ochrony

   środowiska (Dz. U. z 2006r Nr 129, poz. 902).

- W celu ochrony zieleni, zwłaszcza w fazie realizacji inwestycji zabronić wylewania

   chemikaliów, a także wody z osadami cementowymi lub wapiennymi; pojemniki z

   chemikaliami i materiałami napędowymi znajdujące się na placu budowy winny być

   zabezpieczone przed wyciekiem.

- Uciążliwe oddziaływanie urządzeń technologicznych w zakresie np. emisji siarkowodoru,

   amoniaku, bioaerozoli, substancji złowonnych i hałasu musi mieścić się w granicach działki i

   nie może przekroczyć dopuszczalnych norm.

- Zaprojektować system regularnego badania ścieków oczyszczonych, które będą odprowadzane

  do rowu melioracyjnego.

 

8.    Oddziaływanie na obszary NATURA 2000

 

Na obszarze  Gminy Dąbrowa nie jest wyznaczona strefa obszaru NATURA 2000.

 

 

 

 

UZASADNIENIE

 

            W dniu 08 listopada 2006r Pracownia Inżynierii Ochrony Środowiska dr Kazimierz Stefanowski, ul. Bratkowa 33, 85-361 Bydgoszcz złożyła wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na rozbudowie i modernizacji  oczyszczalni ścieków ARBF typ  FLYGT  -150 m3 + 400 m3 miejscowości  Dąbrowa, gmina Dąbrowa na działce nr – 86/7. Wójt Gminy Dąbrowa zwrócił się do Starosty Mogileńskiego z wnioskiem z dnia 13. 11.2006 roku Nr- GB-7610/2/ 2006 i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie  z dnia 13. 11. 2006 roku Nr-  GB-7610/2/2006 roku w sprawie uzyskania opinii co do konieczności opracowania raportu o oddziaływaniu na środowisko. Starosta Mogileński postanowieniem z dnia 20 listopada 2006 roku  Nr OS-7633-42/2006 i opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie z dnia 29 listopada 2006 roku Nr N.NZ-422-D-05-103/2006 uznano, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia  jest konieczne sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko. Na podstawie uzyskanych opinii  Wójt Gminy Dąbrowa wydał postanowienie   DRS-7610/2/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko na etapie uzyskania decyzji  o uwarunkowaniach środowiskowych. W toku dalszego postępowania Wójt Gminy Dąbrowa zwrócił się z wnioskiem   z dnia 13 czerwca 2007 roku do Starosty Mogileńskiego i  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie  Nr  GB-7332/3/2007  w sprawie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań wynikających z przedłożonego raportu. Postanowienie Starosty Mogileńskiego  Nr OS-7633-34/2007  z dnia  27 czerwca  2007 roku   i postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie Nr N.NZ-42-3-D-05/07 z dnia 5 lipca 2007 roku. Przedmiotowy raport został zaopiniowany pozytywnie przez obydwa te organy.

            Zgodnie z postanowieniami decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zawiera wszystkie zalecenia wskazane przez wymienione organy.

            Przedsięwzięcie nie będzie oddziaływało negatywnie na środowisko i zdrowie ludzi, nie leży także na obszarach ochrony „NATURA

            Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko było prowadzone z udziałem społeczeństwa. Do publicznej wiadomości, na okres 21 dni ( internet, tablica ogłoszeń tut. Urzędu Gminy w Dąbrowie) podano informację o złożonym wniosku o wydanie decyzji                                o środowiskowych uwarunkowaniach oraz o możliwości składania uwag i wniosków. W trakcie prowadzonego postępowania nie złożono uwag ani wniosków.

            W związku z tym orzeczono jak w sentencji.

 

 

 

 

 

 

Pouczenie

 

Na niniejszą decyzję przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 3 za pośrednictwem organu, który decyzję wydał w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

 

Otrzymują:

1.    Pracownia Inżynierii Ochrony Środowiska

dr Kazimierz Stefanowski

     ul. Bratkowa 33

85-361 Bydgoszcz

2.    a/a

 

Do wiadomości:

 

1. Mieszkańcy wsi Dąbrowa

Metadane

Źródło informacji:Wójt Gminy
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Barczykowski
Data wprowadzenia:2007-07-24 10:16:14
Opublikował:Marcin Barczykowski
Data publikacji:2007-07-24 10:30:45
Ostatnia zmiana:2007-07-24 10:30:45
Ilość wyświetleń:2323
Urzad Gminy Dabrowa
ul. Kasztanowa 16, 88-306 Dabrowa

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij