Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Dąbrowa

Kolorowy pasek

Referaty i Stanowiska

Stanowiska - załatwianie spraw w Urzędzie

 

Wójt Gminy – Marcin Barczykowski

pokój nr 7a, 1 piętro

tel. wew.:  52 315 32 16

kom.: 607 654 848

e-mail: wojt@ug-dabrowa.pl

Sprawy załatwiane:

  • Przygotowywanie projektów uchwał rady gminy
  • Określanie sposobu wykonywania uchwał
  • Gospodarowanie mieniem komunalnym
  • Wykonywanie budżetu gminy
  • Zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych  jednostek organizacyjnych
  • Przyjmowanie skarg i wniosków

Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz

Wójt jest szefem obrony cywilnej gminy i szefem gminnego zespołu zarządzania kryzysowego

Wójt wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędu gminy i jest jego kierownikiem

 

Sekretarz Gminy – Andrzej Konieczka

pokój nr 7b, 1 piętro

e-mail: sekretarz@ug-dabrowa.pl

tel.:  52 315 32 16 wew. 21

kom.: 661 237 336

 

Sprawy załatwiane:

  • Nadzorowanie organizacji pracy Urzędu
  • Pełnienie funkcji pełnomocnika ds. informacji niejawnych
  • Pełnienie funkcji pełnomocnika wójta ds. wyborów- urzędnika wyborczego
  • Sporządzanie testamentów
  • Sporządzanie zeznań świadków ds. emerytalnych
  • Współdziałanie z kancelarią prawniczą w zakresie  aktów prawnych podejmowanych  przez Radę Gminy
  • Nadzorowanie funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej
  • Udzielanie informacji publicznej
  • Rozpatrywanie skarg i wniosków oraz petycji dot. pracy Urzędu
  • Prowadzenie Kontroli Zarządczej w Urzędzie
  • Pełnienie Funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji
  • Pełnienie funkcji inspektora ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego
  • Informatyzacja Urzędu

 

Skarbnik Gminy – Małgorzata Bereźnicka - kierownik referatu finansowego

pokój nr 9, 1 piętro

e-mail: skarbnik@ug-dabrowa.pl

tel.  52 315 32 16 wew.:  17

kom.: 535 123 629

 

Sprawy załatwiane:

  • Prowadzenie polityki finansowej gminy
  • Pełnienie funkcji głównego księgowego urzędu
  • Pełnienie funkcji koordynatora kontroli zarządczej gminy
  • Przygotowanie projektu budżetu
  • Sprawozdania finansowe
  • Dotacje dla szkół niepublicznych

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

Kierownik –  Iwona Zbieranek

pokój nr 2, parter

e-mail: usc@ug-dabrowa.pl

tel.  52 315 32 16 wew.:  13

kom.: 535 123 308 

  • Przyjmowanie oświadczeń o:
    • wstąpieniu w związek małżeński,
    • braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
    • wyborze nazwiska jakie będzie nosić małżonkowie i dzieci zrodzone
      z małżeństwa,
    • wstąpieniu w związek małżeński poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego,
    • wstąpieniu w związek małżeński w wypadku niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu jednej ze stron,
    • powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
    • uznaniu dziecka,
    • nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
    • zmianie imienia (imion) dziecka wpisanego do aktu w chwili jego sporządzenia.
  • Prowadzenie ksiąg i aktów zbiorczych urodzeń małżeństw i zgonów, dokonywanie wzmianek marginesowych i przypisów, wypisywanie odpisów zupełnych i skróconych aktów stanu cywilnego, wydawanie zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku oraz zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgi.
  • Prowadzenie spraw związanych z ewidencją ludności w tym spraw związanych z zameldowaniem i wymeldowaniem oraz rejestrem PESEL.
  • Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem dowodów osobistych.
  • Prowadzenie spraw w zakresie działalności gospodarczej (rejestracja, zmiana i wyrejestrowanie.
  • Prowadzenie rejestru wyborców.

 

SAMODZIELNE STANOWISKO

Inspektor ds. inwestycji i gospodarki przestrzennej – Józef Domański

pokój nr 3, parter

e-mail: domanski@ug-dabrowa.pl

tel. 52 315 32 16 wew.:  30

661 452 718 

Sprawy załatwiane:

  • Prowadzenie wszystkich spraw związanych z realizacją właściwych przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym gminy w szczególności wydawani decyzji o warunkach zabudowy
  • Prowadzenie spraw wynikających z  przepisów o ochronie środowiska, w szczególności wydawanie decyzji środowiskowych
  • Prowadzenie inwestycji i remontów realizowanych przez urząd  w tym:

- przygotowanie i kompletowanie dokumentacji planowanych inwestycji

- odbiór oraz rozliczanie inwestycji oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie

  • Prowadzenie ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości
  • Kierowanie, organizowanie, nadzorowanie i rozliczanie z efektów pracy grupy konserwatorów Urzędu
  • Nadzorowanie pracowników interwencyjnych

 

REFERAT  ORGANIZACYJNO - KOMUNALNY

 

Sekretariat Katarzyna Bergmann – Podinspektor

pokój nr 7 (sekretariat), 1 piętro

e-mail: ug-dabrowa@ug-dabrowa.pl

tel. 52 315 32 15/ 16 wew.: 11

kom.: 530 703 383 

Sprawy załatwiane:

  • Obsługa sekretariatu Wójta Gminy Dąbrowa
  • Prowadzenie rejestru poczty przychodzącej i wychodzącej
  • Prowadzenie dziennika kontroli
  • Pełnienie zastępstwa na stanowisku Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  • Zabezpieczenie Urzędu w materiały biurowe

 

Biuro Rady Gminy, Bogna Wojtal – Inspektor

pokój nr 14, I piętro

e-mail: rada@ug-dabrowa.pl tel. 52 315 32 16 wew.:  14

kom.: 535 123 318

Sprawy załatwiane:

  • Obsługa administracyjna rady gminy i komisji rady gminy
  • Prowadzenie Rejestru Uchwał Rady Gminy
  • Przekazywanie uchwał do Dziennika Urzędowego Woj. Kuj. Pom. oraz do organów nadzoru
  • Współdziałanie i udzielanie pomocy administracyjnej sołtysom i radom sołeckim
  • Obsługa Młodzieżowej Rady Gminy
  • Prowadzenie Rejestru skarg i wniosków wniesionych do przewodniczącego Rady Gminy

 

Inspektor ds. rolnictwa, ochrony przyrody i gospodarki gruntami – Marta Popielarz

pokój nr 4; parter

e-mail: rolnictwo@ug-dabrowa.pl

tel. 52 315 32 16 wew.:  19

kom.: 661 420 496 

Sprawy załatwiane:

  • Bieżące gospodarowanie gruntami komunalnym Gminy Dąbrowa, poprzez w szczególności:
    • prowadzenie rejestru umów dot. dzierżawy, użyczenia, najmu
    • organizowanie przetargów na dzierżawę i zbycie mienia oraz prowadzenie dalszych procedur związanych ze zbyciem mienia
    • sporządzanie informacji o aktualnym stanie mienia           
  • Wydawanie decyzji zatwierdzających projekt podziału nieruchomości
  • Prowadzenie spraw związanych z rozgraniczaniem nieruchomości
  • Sporządzanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów
  • Prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat adiacenckiej
  • Prowadzenie spraw związanych z utrzymywaniem zieleni gminnej i zadrzewień
  • Komunalizacja Nieruchomości Skarbu Państwa
  • Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom
  • Współpraca z sołtysami w zakresie rolnictwa
  • Przewodniczenie komisji ds. szacowania strat w razie wystąpienia klęsk żywiołowych
  • Rejestr i rozliczanie podatku VAT

Inspektor ds. komunalnych – Dariusz Świder

pokój nr 5, parter

e-mail: dswider@ug-dabrowa.pl

tel.  52 315 32 16 wew.: 18

kom.: 603 206 517 

Sprawy załatwiane:

  • Prowadzenie spraw związanych z bieżącą eksploatacją mienia komunalnego będącego w administrowaniu Urzędu Gminy, w tym:
    • bieżącej eksploatacji oświetlenia drogowego,
    • zaopatrzeniem mieszkańców w wodę oraz utrzymaniem sieci wodociągowej,
    • utrzymanie sieci kanalizacyjnej
    • bieżące utrzymanie dróg gminnych i chodników oraz rejestru dróg
    • zarządzenie mieszkaniami komunalnymi
  • Prowadzenie spraw związanych z wynajmem mieszkań komunalnych
  • Prowadzenie rejestru zbiorników bezodpływowych oraz azbestu
  • Prowadzenie spraw dotyczących komunikacji autobusowej na terenie Gminy
  • Realizacja przepisów o ochronie środowiska
  • Uzgodnienia projektów przyłączy wod.-kan.
  • Decyzje na zjazdy dróg gminnych

 

Inspektor ds. oświaty i środków pozabudżetowych – Elżbieta Janicka

pokój nr 13, I piętro

e-mail: janicka@ug-dabrowa.pl

tel.  52 315 32 16 wew.:  15

kom.: 535 123 982

Sprawy załatwiane:

  • Wszystkie sprawy wynikające z ustawy o systemie oświat 
  • Poszukiwanie ze wszelkich dostępnych źródeł, środków finansowych  na realizację inwestycji i programów wyznaczonych przez Wójta i zgodnych ze strategią gminy
  • Sporządzanie wniosków o dofinansowanie
  • Rozliczanie finansowe zadań zrealizowanych przy wsparciu finansowym ze środków pozabudżetowych
  • Prowadzenie spraw związanych z zwrotem kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 

Referent ds. kultury, sportu i organizacji pozarządowych – Anna Kocikowska - Dworek

pokój nr 13, I piętro

e-mail: kultura@ug-dabrowa.pl

tel. 52 315 32 16 wew.: 15

kom. 530 556 565

Sprawy załatwiane:

·       Prowadzenie spraw wynikających z ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie w szczególności:

o   przeprowadzanie konkursów na realizacje zadań publicznych

o   rozliczanie i kontrola sprawozdań z realizacja zadań publicznych

o   obsługa administracyjna Rady Działalności Pożytku Publicznego

·       Prowadzenie spraw w zakresie inicjatywy lokalnej

·       Prowadzenie spraw związanych z dotacjami dla klubów sportowych

·       Obsługa administracyjna Rady Seniorów

·       Organizacja wydarzeń kulturalny i sportowych

·       Ochrona zabytków

 

REFERAT FINANSOWY

 

Inspektor ds. kadr i płac - Aleksandra Klemens

pokój nr 8, 1 piętro

e-mail: place@ug-dabrowa.pl

tel.:  52 315 32 15 wew. 16

kom.: 535 123 342 

Sprawy załatwiane:

  • Prowadzenie spraw kadrowych Urzędu.
  • Płace pracowników Urzędu i jednostek organizacyjnych
  • Współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym
  • Prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Inspektor ds. księgowości budżetowej – Agnieszka Jaworowicz

pokój nr 8, 1 piętro

e-mail: księgowosc@ug-dabrowa.pl

tel. 52 315 32 16 wew.: 16 

kom.: 535 123 342 

Sprawy załatwiane:

  • Prowadzenie rachunkowości budżetowej i pozabudżetowej.
  • Przygotowanie planów finansowych jednostek.
  • Sprawozdawczość budżetowa.

 

Referent ds. księgowości budżetowej – Anna Błaszczyk

pokój nr 8, 1 piętro

e-mail: ksiegowosc@ug-dabrowa.pl

tel. 52 315 32 16 wew.: 16 

kom.: 535 123 342 

Sprawy załatwiane:

  • prowadzenie rachunkowości budżetowej i pozabudżetowej
  • prowadzenie ksiąg finansowych
  • dekretacja dokumentów księgowych
  • przygotowywanie sprawozdań finansowych

 

 

Podinspektor ds. obsługi kasy i środków trwałych – Karina Kwiatkowska

pokój nr 12, 1 piętro

e-mail: kasa@ug-dabrowa.pl

tel.  52 315 32 16 wew.: 12 

kom.: 535 123 378

Sprawy załatwiane:

  • Prowadzenie kasy Urzędu.
  • Ewidencją środków trwałych i inwentaryzacją.
  • Ubezpieczeniem majątku gminy.
  • Rozliczaniem diet i ryczałtów.

Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych – Dorota Grzegorska

pokój nr 11, 1 piętro

e-mail: podatki@ug-dabrowa.pl

tel.  52 315 32 16 wew.: 50 

kom.: 530 613 758 

Sprawy załatwiane:

  • Wymiar podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości oraz opłat lokalnych
  • Prowadzeniem czynności dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
  • Współpraca z KRUS.
  • Współpraca  z sołtysami w sprawie prawidłowości  i terminowości prowadzenia inkasa należności podatkowych.
  • Wydawanie zaświadczeń z zakresu spraw podatkowych.

 

Inspektor ds. księgowości podatkowej – Ewa Balcerzak

pokój nr 11, 1 piętro

e-mail: podatki@ug-dabrowa.pl

tel.  52 315 32 16 wew.: 50 

kom.: 530 613 758 

Sprawy załatwiane:

  • Wymiar podatku od środków transportowych.
  • Egzekucja podatków i opłat lokalnych

 

Podinspektor ds. odpadów – Natalia Grochal

pokój nr 3, parter

e-mail: odpady@ug-dabrowa.pl

tel.  52 315 32 16 wew.: 30 

kom:. 535 123 254 

Sprawy załatwiane:

  • Prowadzenie wszystkich spraw dotyczących gospodarki odpadami w tym wymiar, księgowanie i egzekucja
  • Prowadzenie spraw związanych z usuwaniem azbestu
  • Prowadzenie spraw związanych z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków w tym wymiar, księgowanie i egzekucja
  • Rozlicznie kart drogowych

 

Referent ds. koordynacji projektów międzynarodowych i współpracy gmin partnerskich - Beata Perera

pokój nr 13,  1 piętro

e-mail:

Tel. 52 315 32 16 Wew.: 15

kom. 530 556 565

Sprawy załatwiane

-sporządzanie i monitorowanie wniosków o dofinansowanie projektów w szczególności programu Erasmus+, Europa Dla Obywateli, Fundusz Wyszehradzki, Fundusz Polsko – Litewski i inne programy w zakresie partnerstwa wschodniego,

- zarządzanie projektem na wszystkich jego etapach oraz koordynowanie działań w ramach realizacji projektu oraz nadzór nad zgodnością realizacji projektu z umową finansową,

- nawiązywanie i rozwijanie współpracy z zagranicznymi jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami i instytucjami,

- planowanie i organizowanie wizyt delegacji gmin partnerskich oraz organizacja pobytu gości,

 

 

Metadane

Źródło informacji:Daniel Grochal
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Daniel Grochal
Data wprowadzenia:2012-12-11 08:34:46
Opublikował:Daniel Grochal
Data publikacji:2012-12-11 08:37:30
Ostatnia zmiana:2018-02-23 07:57:38
Ilość wyświetleń:8806
Urzad Gminy Dabrowa
ul. Kasztanowa 16, 88-306 Dabrowa

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij