Deklaracja dostępności

Urząd Gminy w Dąbrowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.ug-dabrowa.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-11
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2020-09-11

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-11
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-09-11

Treści lub funkcje niedostępne:

  1. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF. (powód: powód: Serwis zawiera dokumenty PDF oraz JPG, które są skanami dokumentów. )
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Andrzej Konieczka , adres e-mail: sekretarz@ug-dabrowa.pl , telefon: +48661237336.

Informacja zwrotna

Na podstawie Art.18.(1-6): Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

Na podstawie Art.18.7: W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Urząd Gminy w Dąbrowie zlokalizowany jest w budynku przy ulicy Kasztanowej 16 w Dąbrowie. Budynek ma dwa wejścia z przodu budynku od. ul. Kasztanowej i jedno z boku budynku. Zarówno do wejść z przodu budynku jak i bocznego prowadzą schody. Brak jest podjazdów do wózków. Osoby niepełnosprawne mające problem z samodzielnym poruszaniem się, mogą liczyć na pomoc pracownika urzędu. Pracownika można przywołać przy wykorzystaniu dzwonka umieszczonego przy schodach do wejścia głównego lub umówić się telefonicznie pod nr tel. +48 523153215.

Dostosowanie korytarzy

Budynek urzędu jest budynkiem dwu kondygnacyjnym, korytarz dostosowane są do osób niepełnosprawnych jednak w budynku nie ma windy.

Dostosowanie schodów

Na każdą kondygnację budynku prowadzą schody, brak jest podjazdów, natomiast schody wyposażone są w poręcze.

Dostosowanie wind

Brak wind.

Dostosowanie parkingów

Zarówno przed i za budynkiem urzędu znajdują się parkingi, jest także wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo dostępu do budynku urzędu.

Dostępność tłumacza języka migowego

Osoby deklarujące potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego proszone są o zgłoszenie tego faktu korzystając z dostępnych środków komunikacji (e-mail: ug-dabrowa@ug-dabrowa.pl, tel. +48 52 315 32 15). Zgodnie z ustawą z dania 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, chęć skorzystania z takiej formy pomocy należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Po dokonaniu zgłoszenia Urząd Gminy w Dąbrowie zapewni obsługę osoby komunikującej się językiem migowym, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. Świadczona pomoc jest bezpłatna.

Dodatkowe informacje

Do końca 2022 roku strona zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 września 2020 14:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Konieczka
Ilość wyświetleń: 25
11 września 2020 10:07 (Andrzej Konieczka) - Aktualizacja deklaracji dostepności.
11 września 2020 10:07 (Andrzej Konieczka) - Aktualizacja deklaracji dostepności.
11 września 2020 10:06 (Andrzej Konieczka) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
Zatrzymaj banner przewijany
Urząd Gminy w Dąbrowie jest czynny codziennie od godziny 7:30 do godziny 15:30::Urząd Gminy w Dąbrowie jest czynny codziennie od godziny 7:30 do godziny 15:30::