Rada Gminy w Dąbrowie Kadencja 2018 - 2023

Wybierz kadencję

Transmisja Sesji Rady Gminy

W czasie trwania sesji można poprzez Internet słuchać obrad Rady Gminy w Dąbrowie.

link:

https://portal.posiedzenia.pl/dabrowa

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Dąbrowa, adres: ul. Kasztanowa 16, 88-306 Dąbrowa nr tel. 52 315 32 15.
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@ug-dabrowa.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) i e) ww. Rozporządzenia oraz art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.2018.994) stanowiący, iż „Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.".
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych w postaci wizerunku oraz barwy głosu i przekazanych poprzez wypowiedź danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, podmioty które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, a także osoby trzecie w związku z tym, iż nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz.U.2018.1330) i jest udostępnianie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dąbrowie
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego Rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, oraz o tym iż Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Dyżur Przewodniczącej Rady Gminy w Dąbrowie

Przewodnicząca Rady Gminy w Dąbrowie Marta Błaszczak pełni dyżury w sprawach przyjmowania skarg i wniosków w biurze Rady Gminy w Dąbrowie (pokój nr 14 w Urzędzie Gminy w Dąbrowie ul. Kasztanowa 16) ) w każdy wtorek w godzinach 14.00 - 16.00
Ponadto możliwe jest zgłoszenie skarg lub wniosków poza ustalonym dyżurem po wcześniejszym uzgodnieniu bezpośrednio z Przewodniczącą Rady Gminy pod numerem telefonu 601 434 456.

Skład

Przewodnicząca Rady Gminy w Dąbrowie

Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Dąbrowie

Radny Rady Gminy w Dąbrowie

Radny Rady Gminy w Dąbrowie

Radny Rady Gminy w Dąbrowie

Radna Rady Gminy w Dąbrowie

Radna Rady Gminy w Dąbrowie

Radna Rady Gminy w Dąbrowie

Radny Rady Gminy w Dąbrowie

Radny Rady Gminy w Dąbrowie

Radny Rady Gminy w Dąbrowie

Radny Rady Gminy w Dąbrowie

Radny Rady Gminy w Dąbrowie

Radny Rady Gminy w Dąbrowie

Radna Rady Gminy w Dąbrowie

Komisje

Dokumenty

Finanse Gminy Dąbrowa

Finanse Gminy Dąbrowa

Finanse Gminy Dąbrowa

Raporty i informacje o Gminie Dąbrowa

Podatki i opłaty lokalne

Podatki i opłaty lokalne

Podatki i opłaty lokalne

Podatki i opłaty lokalne

Podatki i opłaty lokalne

Podatki i opłaty lokalne

Podatki i opłaty lokalne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Strategia i plany rozwoju gminy

Strategia i plany rozwoju gminy

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Nieruchomości Gminy Dąbrowa

Nieruchomości Gminy Dąbrowa

Nieruchomości Gminy Dąbrowa

Nieruchomości Gminy Dąbrowa

Nieruchomości Gminy Dąbrowa

Nieruchomości Gminy Dąbrowa

Odpady komunalne

Gminne obiekty użyteczności publicznej

Usługi wodociągowe i kanalizacyjne

Usługi wodociągowe i kanalizacyjne

Samorządowa Instytucja Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie

Samorządowa Instytucja Kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrowie

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Ochotnicze straże pożarne

Udział gminy w stowarzyszeniach i związkach

Udział gminy w stowarzyszeniach i związkach

Udział gminy w stowarzyszeniach i związkach

Udział gminy w stowarzyszeniach i związkach

Udział gminy w stowarzyszeniach i związkach

Ogłoszenia

Ogłoszenia

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy w Dąbrowie
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Bogna Wojtal
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 marca 2020 19:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Konieczka
Ilość wyświetleń: 536
17 września 2020 11:28 (Bogna Wojtal) - Aktualizacja informacji.
17 września 2020 11:23 (Bogna Wojtal) - Dodanie nowej informacji.
29 lipca 2020 14:40 (Bogna Wojtal) - Aktualizacja danych organu: Rada Gminy w Dąbrowie.
Zatrzymaj banner przewijany
Urząd Gminy w Dąbrowie jest czynny codziennie od godziny 7:30 do godziny 15:30::Urząd Gminy w Dąbrowie jest czynny codziennie od godziny 7:30 do godziny 15:30::