Stanowiska

Wójt Gminy Dąbrowa

Informacje

Wójt Gminy Dąbrowa - Marcin Barczykowski

pokój nr 7a, 1 piętro
tel. wew.: 52 315 32 16
kom.: 607 654 848
e-mail: wojt@ug-dabrowa.pl
Sprawy załatwiane:
Przygotowywanie projektów uchwał rady gminy
Określanie sposobu wykonywania uchwał
Gospodarowanie mieniem komunalnym
Wykonywanie budżetu gminy
Zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
Przyjmowanie skarg i wniosków
Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz
Wójt jest szefem obrony cywilnej gminy i szefem gminnego zespołu zarządzania kryzysowego
Wójt wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędu gminy i jest jego kierownikiem

Sekretarz Gminy Dąbrowa, Zastępca Wójta Gminy Dąbrowa

Informacje

Sekretarz Gminy Dąbrowa, Zastępca Wójta Gminy Dąbrowa - Andrzej Konieczka

pokój nr 7b, 1 piętro
e-mail: sekretarz@ug-dabrowa.pl
tel.: 52 315 32 16 wew. 21
kom.: 661 237 336

Sprawy załatwiane:
Nadzorowanie organizacji pracy Urzędu
Pełnienie funkcji pełnomocnika ds. informacji niejawnych
Pełnienie funkcji pełnomocnika wójta ds. wyborów- urzędnika wyborczego
Sporządzanie testamentów
Sporządzanie zeznań świadków ds. emerytalnych
Współdziałanie z kancelarią prawniczą w zakresie aktów prawnych podejmowanych przez Radę Gminy
Nadzorowanie funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej
Udzielanie informacji publicznej
Rozpatrywanie skarg i wniosków oraz petycji dot. pracy Urzędu
Prowadzenie Kontroli Zarządczej w Urzędzie
Informatyzacja Urzędu

Skarbnik Gminy Dąbrowa

Informacje

Skarbnik Gminy Dąbrowa - Małgorzata Bereźnicka

pokój nr 9, 1 piętro
e-mail: skarbnik@ug-dabrowa.pl
tel. 52 315 32 16 wew.: 17
kom.: 535 123 629

Sprawy załatwiane:
Prowadzenie polityki finansowej gminy
Pełnienie funkcji głównego księgowego urzędu
Pełnienie funkcji koordynatora kontroli zarządczej gminy
Przygotowanie projektu budżetu
Sprawozdania finansowe
Dotacje dla szkół niepublicznych

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Informacje

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Iwona Nawrocka

pokój nr 2, parter
e-mail: ewidencja@ug-dabrowa.pl
tel. 52 315 32 16 wew.: 13
kom.: 535 123 308
Przyjmowanie oświadczeń o:
wstąpieniu w związek małżeński,
braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
wyborze nazwiska jakie będzie nosić małżonkowie i dzieci zrodzone
z małżeństwa,
wstąpieniu w związek małżeński poza siedzibą Urzędu Stanu Cywilnego,
wstąpieniu w związek małżeński w wypadku niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu jednej ze stron,
powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,
uznaniu dziecka,
nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
zmianie imienia (imion) dziecka wpisanego do aktu w chwili jego sporządzenia.
Prowadzenie ksiąg i aktów zbiorczych urodzeń małżeństw i zgonów, dokonywanie wzmianek marginesowych i przypisów, wypisywanie odpisów zupełnych i skróconych aktów stanu cywilnego, wydawanie zaświadczeń o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku oraz zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgi.
Prowadzenie spraw związanych z ewidencją ludności w tym spraw związanych z zameldowaniem i wymeldowaniem oraz rejestrem PESEL.
Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem dowodów osobistych.
Prowadzenie spraw w zakresie działalności gospodarczej (rejestracja, zmiana i wyrejestrowanie.
Prowadzenie rejestru wyborców.

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie

Dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowie

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczepanowie

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 marca 2020 19:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Andrzej Konieczka
Ilość wyświetleń: 273
03 września 2020 10:31 (Bogna Wojtal) - Dodanie stanowiska: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szczepanowie.
03 września 2020 10:30 (Bogna Wojtal) - Dodanie stanowiska: Dyrektor Zespołu Szkół w Dąbrowie.
02 września 2020 15:29 (Bogna Wojtal) - Zmiana danych stanowiska: Sekretarz Gminy Dąbrowa, Zastępca Wójta Gminy Dąbrowa.
Zatrzymaj banner przewijany
Urząd Gminy w Dąbrowie jest czynny codziennie od godziny 7:30 do godziny 15:30::Urząd Gminy w Dąbrowie jest czynny codziennie od godziny 7:30 do godziny 15:30::